plik foto id: 1400002558

SZCZEGÓŁY ZGŁOSZONEGO ZADANIA DO MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Numer ID: 77
Tytuł zadania: Mały Człowiek - Wielki Strażak
Zasięg zadania: Powiatowy - powiat: głubczycki (od 50 000 do 100 000 zł)
Powiat i Gmina: ( powiat głubczycki ) - Głubczyce
Charakter zadania: prospołeczny
Skrócony opis zadania: Planowane przedsięwzięcie dotyczyć będzie dzieci uczesczających do szkół podstawowych znajdujących się na terenie gminy Głubczyce. W szkołach tych zostaną utworzone Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. Głównym celem tego zadania będzie zapoznanie dzieci z tematyką pożarniczą, podręcznym sprzętem gaśniczym, zapobieganie pożarom, prewencja pożarowa, udzielanie pomocy medycznej, kształtowanie właścicwych postaw społecznych. Ponadto rozwój fizyczny oraz promowanie zdrowej rywalizacji sportowej poprzez przygotowanie do zawodów pożarniczych i uczestnictwo w tych zawodach. Pośrednio zadanie to ma na celu zachęcenie dzieci do wstępowania w szeregi Ochotniczych Straży Pożarnych znajdujących się na terenie Gminy Głubczyce.
Szacunkowe koszty: 77 590.00 zł brutto
Zweryfikowany kosztorys zadania: 77 590.00 zł brutto
Ocena formalna: Zadanie uzyskało pozytywną ocenę: TAK
Ocena merytoryczna: POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANE - ZADANIE REKOMENDOWANE DO PODDANIA GO POD GŁOSOWANIE
Dopuszczenie do głosowania: DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA