plik foto id: 1400002558

SZCZEGÓŁY ZGŁOSZONEGO ZADANIA DO MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Numer ID: 62
Tytuł zadania: Aktywnie, kreatywnie i sportowo – edycja II
Zasięg zadania: Powiatowy - miasto Opole (od 50 000 do 100 000 zł)
Powiat i Gmina: ( powiat Miasto Opole ) - Miasto Opole
Charakter zadania: prospołeczny
Skrócony opis zadania: Na terenach przyległych do granic miasta oraz w dzielnicach ościennych Opola od lat organizowane są wydarzenia sportowo-rekreacyjno-kulturalne skierowane do mieszkańców. Inicjatywy te sprzyjają aktywizacji społeczności lokalnej i wzmacnianiu więzi międzyludzkich. Organizowany cykl wydarzeń skierowany jest do wszystkich mieszkańców województwa z każdego szczebla wiekowego. Spotkania, rozgrywki sportowe oraz pokazy umiejętności mają promować nasz region. Rywalizacja sportowa ma pozytywny wpływ na nasze zdrowie. Wysiłek fizyczny wyzwala w człowieku pozytywne endorfiny. Poprzez nasza inicjatywę chcemy zaszczepić w wielu młodych ludziach bakcyla do uprawiania sportu. Inicjatywa ma również kształtować postawy tolerancji dla wielokulturowości i różnorodności, współpracę różnorodnych środowisk w sferze lokalnej i regionalnej oraz szerzenie postawy proekologicznej. Projekt będzie realizowany pod patronatem marszałka oraz promował walory i pokazywał skarby naszej pięknej ziemi opolskiej.
Szacunkowe koszty: 100 000.00 zł brutto
Zweryfikowany kosztorys zadania: 100 000.00 zł brutto
Ocena formalna: Zadanie uzyskało pozytywną ocenę: TAK
Ocena merytoryczna: POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANE - ZADANIE REKOMENDOWANE DO PODDANIA GO POD GŁOSOWANIE
Dopuszczenie do głosowania: DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA