plik foto id: 1400002558

SZCZEGÓŁY ZGŁOSZONEGO ZADANIA DO MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Numer ID: 13
Tytuł zadania: "Aktywna integracja - Łączy Nas Odra - edycja V"
Zasięg zadania: Subregionalny - subregion obejmujący: miasto Opole, powiat opolski (od 70 000 do 150 000 zł)
Powiat i Gmina: ( powiat Miasto Opole ) - Miasto Opole, ( powiat opolski ) - Dobrzeń Wielki
Charakter zadania: prospołeczny
Skrócony opis zadania: Historycznie, od okresu powojennego, w Gminie Dobrzeń Wielki organizacje sportowe regularnie organizowały imprezy sportowo-rekreacyjno-kulturalne dla swojego środowiska. Każda taka inicjatywa przyczyniała się do zwiększenia aktywności lokalnej społeczności. Teraz chcemy zorganizować cykl wydarzeń skierowanych do wszystkich, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży i osób dorosłych. Cały projekt będzie miał honorowy patronat Marszałka Województwa Opolskiego i będzie promować naszą piękną ziemię opolską, między innymi w publikacjach prasowych, z logo Województwa Opolskiego na widocznym miejscu. W gminie Dobrzeń Wielki zawsze dużo się działo, nie tylko w okresie letnim. W każdym sołectwie organizowane były festyny, turnieje i inne wydarzenia, które angażowały lokalną społeczność. Chcemy zorganizować cykl rozgrywek sportowo-rekreacyjnych, przede wszystkim dla dzieci, młodzieży, rodzin i seniorów.
Szacunkowe koszty: 150 000.00 zł brutto
Zweryfikowany kosztorys zadania: 150 000.00 zł brutto
Ocena formalna: Zadanie uzyskało pozytywną ocenę: TAK
Ocena merytoryczna: POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANE - ZADANIE REKOMENDOWANE DO PODDANIA GO POD GŁOSOWANIE
Dopuszczenie do głosowania: DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA